DSC_6904

Autor

Vladimír Tesař

Abaku představuje funkční novou metodiku pro výuku počtářských dovedností.

Didaktika je primárně cílená pro práci s dětmi na prvním stupni ZŠ.

Didaktika Abaku se skládá ze tří vzájemně propojených kroků.

Prvním je výuka čtení čísel, druhým krokem je výuka automatického čtení skupin číslic ( v podobě příkladů abakové rovnosti ). Třetím krokem je prohlubování, nauka a fixace počtářských schopností.

První krok

Analogicky k tomu, co učíme děti v první třídě v předmětu „mateřský jazyk“ ( tedy poznávat znaky abecedy, pojmenovávat je, skládat do slabik a slov – porozumět psanému a čtenému znaku a jejich významu ), učíme děti to samé se základními znaky abecedy matematiky – číslicemi 0 – 9 ( a znaménky ).

Technika je pedagogicky jednoduchá a dítěti přirozeně přístupná – pro dané účely dětem předkládáme čísla pospolu a bez matematických znamének. Dítě se učí mezi čísly hledat souvislosti samostatně a samostatně je vyjadřovat. Učí se vyhledávat, sestavovat, kombinovat a číst malé skupiny čísel najednou v jednotlivosti i celku. Například 123 znamená číslo 123, ale může znamenat třeba ( abakově ) i 1+2=3.

Doporučujeme
pročíst

K motivaci:
Abaku historie (autor Jaroslav Pokojský),
Abaku na úvod (autor Alena Vávrová),
Abaku motivace (autor Jára Bížová)

K metodice:
Abaku Start (autor Alena Vávrová),
Abakarty metodika (autor Alena Vávrová, Vladimír Tesař),
Abakostky metodika (autor Alena Vávrová, Vladimír Tesař)

Doporučujeme
použít

Druhý krok

Na začátku této fáze se již dítěti začínají automaticky vybavovat základní „abakové rovnosti“ u trojciferných a posléze čtyřciferných kombinací číslic (4312 / 4×3=12, 4-3=1, 3+1=2).

Dítě už je naučené nevnímat skupinu čísel pouze jako pevně danou strukturu.

Skupinu čísel vnímá jako otevřenou strukturu, ve které automaticky kontroluje, hledá a případně kombinuje a doplňuje „abakové rovnosti“, či jiné matematické významy. Během této fáze tuto schopnost prohlubujeme a automatizujeme pomocí různých technik a her, úloh a cvičení.

Doporučujeme
pročíst

K metodice:
Abaku Start (autor Alena Vávrová),
Abaku HRÁČ (autor Vlastimil Lisse)
Abakarty metodika (autor Alena Vávrová, Vladimír Tesař)
Abakostky metodika (autor Alena Vávrová, Vladimír Tesař)
Abaku Hra (autor Vladimír Tesař)

K online:
Abaku App (autor Petr Slavík)
Abaku App metodika (autor Tomáš Krätschmer)
Kombo (autor Tomáš Krätschmer, Vladimír Tesař)

Třetí krok

Na začátku této fáze dítě automaticky čte ( = počítá ) čísla. Znamená to, že i mimo hodiny matematiky i v mimoškolních činnostech mu jeho vědomí při pohledu na skupinu čísel nabízí možné vztahy, souvislosti a významy mezi čísly, které vidí.

Toto je fáze, která je klíčová. Abaku metodika pro tuto fázi nabízí několik technik – vesměs čistě herního nebo úlohově herního charakteru.

Pokud tuto fázi dokáže dítě absolvovat, přičemž motivace je pro pedagoga jednoduchá, dokáže u něj fixovat maximum jeho přirozených počtářských schopností.

Jako u každé jiné metodiky, i u Abaku je úspěch v podobě přijetí dítětem závislý v počátku především na vůli a schopnostech jeho pedagoga. U Abaku je tento fakt pedagogovi ulehčen třemi faktory.

  1. Metodika je sama o sobě postavena na pouhém hraní si a manipulaci s čísly, které je samo o sobě pro dítě velmi motivující. Každé ze základních čísel je samostatnou hračkou (kostičkou, kartou) s určitými vlastnostmi a dá se skládat s ostatními čísly za určitých podmínek, které jsou variabilní a mohou nabízet vždy více než jedno správné řešení.
  2. Abaku nabízí pouze přirozenou logiku aktivit, jež je přístupná celému spektru jedinců v kolektivu.
  3. Pomáhá i analogie s výukovým procesem, které dítě musí absolvovat v rámci výuky mateřského jazyka.

Doporučujeme
pročíst

K metodice:
Abaku Start (autor Alena Vávrová),
Abaku HRÁČ (autor Vlastimil Lisse)
Abakarty metodika (autor Alena Vávrová, Vladimír Tesař)
Abakostky metodika (autor Alena Vávrová, Vladimír Tesař)
Abaku Hra (autor Vladimír Tesař)

K online:
Abaku App (autor Petr Slavík)
Abaku App metodika (autor Tomáš Krätschmer)
Kombo (autor Tomáš Krätschmer, Vladimír Tesař)

Doporučujeme
použít

Pracovní listy a metodiku – Abaku Start (autor Alena Vávrová)
Abakarty
Abakostky
Abakameny
Abaku deskovka
Abaku Liga
Abaku App

Pedagogika motivace

Pro první dva kroky pedagogiky ( viz výše ) je hlavní rolí pedagoga být nezbytným motivátorem ukazujícím dítěti možnosti a zákonitosti čísel.
Krok třetí jeho roli otáčí, v této fázi již dítě prochází „herním drilem“ v online prostředí (školní liga, Abaku úlohy) a roste samostatně ( počítá ve svém volném čase ). Pedagogika her v online prostředí se opírá o systém velmi funkčních emocionálních odměn a o funkční zpětnou vazbu pro dítě ( možnost budování „počtářského avatara“ ). Hraní ( hraní si s počítáním čísel ) se stává na omezenou dobu jistou formou závislosti, která končí u jednotlivce dosažením „stropu“ ( počtářských schopností ). Pedagog v této fázi pomáhá dítěti v osobním růstu, v překonávání překážek a v pochopení jiných hlubších souvislostí, které z růstu v počtářských schopnostech vyplývají.

V této fázi je z pedagogického hlediska úloha Abaku naplněna.

Vedlejší efekty Abaku

Vedlejší efekt důležitostí vyrovnává a v jistém směru překonává hlavní důvod používání Abaku, což je výuka počtů.

Je jím totiž vnitřní schopnost překonávat prvotní či sekundární odpor k matematice u dětí a následné oblíbení si této disciplíny jako takové.

Tento efekt byl zaznamenán na každé škole, kde pedagogové dokázali děti protáhnout prvním a druhým krokem metodiky ( 3 – 5 měsíců ). Na těchto školách bylo u dětí zároveň zaznamenáno i následné snazší pochopení pokročilejších forem matematiky.

Hlavní efekt Abaku

Maximální jednoduchost a změna paradigmatu v základním pojetí výuky aritmetiky.

Hlavním efektem je funkčnost. Abaku funguje přesně tak, jak je popsáno.

Funkčnost ve smyslu rychlost osvojení, kvality výuky, fixace a možnost dalšího růstu. Funkčnost ve smyslu příznivého přijetí celým kolektivem.

Funkčnost ve smyslu zlepšení práce pedagoga (matika je fajn), zkrácení času výuky a znatelné zlepšení výsledků žáků.

Doporučení Abaku

Jediná prosba. Výsledky žáků dosažené v Abaku neznámkovat. A Pakliže budete v matematice známkovat, nespojujte známku s výkony v Abaku.

Děkujeme.

Použitelnost Abaku

Přirozenost logických zákonitostí, intuitivnost v používání a neutrální kompatibilita, která nevyžaduje změnu postoje pedagoga na osobní úrovni či změnu celkového školního (třídního) přístupu k výuce matematiky jako celku.

Funkčnost.

Jen si hrajeme – počítejte s námi