DSC_6761

Víme, že začínat s novou věcí není vždy snadné. Abychom vám první kroky s Abaku usnadnili, rádi k vám do školy přijedeme a naučíme vás s Abaku pracovat. Kombinujeme seminář s workshopem.

Po krátkém výkladu a uvedení do dílčí metodiky si budete sami při práci ověřovat své předpoklady. Metodou vás provedou praktici – vaši kolegové, kteří metodu Abaku již několik let učí ve svých školách.

Nabízíme vám dva semináře. Krátký (4 hodiny) a dlouhý (20 hodin ve spolupráci s NIDV). Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství České republiky.

Naše doporučení

Podívejte se, zda pro objednání semináře můžete využít šablony. Konkrétní šablony jsou popsané v příloze č.3 https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf

Konkrétně vaší pozornosti doporučujeme šablonu 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin. Naleznete ji na straně 80 a jedním z témat je matematická gramotnost.

Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin.

Abaku ve výuce matematiky

Malý seminář (4 hodiny) a Střední seminář (8 hodin)

Obsah programu

Vzdělávací program „Abaku ve výuce matematiky“ má rozvinout pedagogické dovednosti pedagogických pracovníků s cílem zlepšit výuku matematiky s použitím principů Abaku.

Seminář poskytne jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách matematiky. Nabízí náměty z praxe na usnadnění a řešení konkrétních oblastní výuky matematiky pro první a druhý stupeň ZŠ.

Vzdělávací cíl

Seznámení s principy Abaku, jejich využití ve výuce a motivace k rozvoji počtářských dovedností napříč věkovými skupinami.

Hodinová dotace

4 hodiny (Malý seminář) / 8 hodin (Střední seminář, 2 x 4 hodiny)

Forma

Prezenční forma.

Interaktivní seminář, aktivní zapojení účastníků, otázky ze školní praxe.

Používané metody:

  • Prezentace s výkladem
  • Brainstorming
  • Skupinová diskuze
  • Modelové příklady

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

30 pedagogických pracovníků – učitelé matematiky 1. a 2. stupně základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

Plánované místo konání

V prostorách školy, která si seminář objedná.

Ve vhodné školící místnosti.

Abaku ve výuce matematiky

Velký seminář (20 hodin)

Obsah programu

Vzdělávací program „Abaku ve výuce matematiky“ má rozvinout pedagogické dovednosti pedagogických pracovníků s cílem zlepšit výuku matematiky s použitím principů Abaku.

Seminář poskytne jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách matematiky. Nabízí náměty z praxe na usnadnění a řešení konkrétních oblastní výuky matematiky pro první a druhý stupeň ZŠ.

Vzdělávací cíl

Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou využití hry Abaku při rozvoji matematických kompetencí žáku a to včetně didaktického využití ve výuce.

Vzdělávací cíle (podle revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů Anderson & Krathwohl (2001):

C1. Účastníci semináře se seznámí s principy hry Abaku v kontextu výuky matematiky.

C2. Účastníci získají vhled do problematiky rozvíjení potenciálu žáků k zlepšování matematických dovedností.

C3. Účastníci se seznámí s Abaku, jako s metodou efektivního učení.

C4. Účastníci se budou zabývat náročnějšími úvahovými problémy a konkrétními příklady práce s žáky se specifickými problémy v matematice a ve školním prostřední, i s nadanými žáky.

C5. Účastníci si vyzkouší metody aktivace celé třídy a rozvoje zájmu o matematiku.

C6. Účastníci zkusí navrhnout vlastní metodu využití principů Abaku pro didaktiku konkrétního učiva.

Rev. Bloom 2001 DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU
ZNALOSTNÍ DIMENZE 1
zapamatovat
2
rozumět
3
aplikovat
4
analyzovat
5
hodnotit
6
tvořit
A
Znalosti faktů
C1
B
Konceptuální znalost
C2
C
Procedurální znalost
C3 C4 C5 C5, C6
D
Metakognitivní znalosti
C4 C6

Hodinová dotace

20 hodin.

Forma

Prezenční forma.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

10 – 20 účastníků.

  • učitelé 1.stupně ZŠ
  • učitelé 2.stupně ZŠ
  • učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • pedagogové volného času

Plánované místo konání

Učebna NIDV – nebo přímo vaše škola.