Abaku je aritmetika pro 21. století

Máme vizi budoucí generace, která vyroste s radostí z matematiky. Generace, která bude matematiku používat v běžném životě jako úžasný nástroj k poznávání světa a neodloží ji v lavici při odchodu ze školy. Takové generace, která se bude aktivně spolupodílet na svém vzdělávání, která se nespokojí s přijímáním existujících vědomostí, ale bude je přetvářet a nově objevovat.

V našem kurikulu se tato vize odráží. Pojďme se společně pokusit o její naplnění.

Počítejte s námi

Období

Náplň Vhodná pomůcka Doporučené aktivity
Metodika Abaku Start Abaku Karty Abaku Kostky Aplikace

První období

5-8 let

 • pracuje s přirozenými čísly v rozmezí do 20, 100, 1 000, 1 000 000
 • umí je přečíst, napsat, uspořádat, porovnat
 • používá znaménka rovnosti i nerovnosti
 • pracuje s nulou
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Abakové míčky
 • Dopočti do desíti
 • Vyváření trojic, až řad
 • Najdi příklad
 • sčítá a odčítá čísla v daném rozsahu
 • uvědomuje si vzájemný vztah mezi sčítáním a odečítáním a prakticky ho používá
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Vytváření trojic
 • Plusíkovský vodotrysk
 • Zavři oči
 • Přerovnej kameny
 • řeší jednoduché úlohy (z reálného světa) s využitím základních matematických operací
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Abakové řetězce
 • Doprava v Plusíkově
 • Řadovka
 • Rozdílový hrozen
 • Najdi znaménka
 • násobí jednociferná čísla mezi sebou
 • uvědomuje si vzájemný vztah násobení a dělení a prakticky ho využívá
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 •  Abakové řetězce
 • Doprava v Plusíkově
 • Desítka
 • Přerovnej kameny

Druhé období

8-11 let

 • sčítá, odčítá, násobí a dělí v oboru přirozených čísel
 • zpaměti sčítá a odčítá do 100, násobí a dělí v oblasti malé násobilky
 • využívá komutativnost i asociativnost
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Abakové řetězce
 • Doprava v Plusíkově
 • Pavouk
 • Najdi znaménka
 • uvědomuje si vzájemný vztah mezi sčítáním a násobením a mezi dělením a odečítáním a prakticky ho využívá
 • provádí kontrolu výpočtu
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Kartový pavouk
 • Vyplň mezery
 • vyhledává, sbírá a třídí data
 • čte a sestavuje jednoduché tabulky a grafy
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Doprava v Plusíkově
 • Najdi příklad
 • řeší praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je hodně nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Plusíkovské skrýše
 • Abakový strom

Třetí období

11 – 16 let

 • počítá v oboru celých a racionálních čísel
 • užívá druhou mocninu a odmocninu
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Abakové řetězce
 • Domy v Plusíkově
 • Desítka
 • Najdi příklad
 • modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti
 • určí násobky a dělitele daného čísla
 • používá znaky dělitelnosti
 • rozloží číslo na součin
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Abakové řetězce
 • Co kdyby
 • Abakové datum
 • Pevná linka v Plusíkově
 • Pokaždé jinak, a přece stejně
 • Registrační značky
 • Modulo
 • Vyplň mezery
 • nalézá geometrický význam druhých a třetích mocnin a odmocnin
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Najdi příklad
 • matematizuje jednoduché reálné situace
 • navrhuje různé postupy řešení a zdůvodňuje zvolený postup řešení
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Vyplň mezery
 •  řeší reální situace pomocí rovnic a soustav rovnic
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Pevná linka v Plusíkově
 • Pokaždé jinak, a přece stejně
 • Registrační značky
 • Vyplň mezery
 • vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 • porovnává soubory dat
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Doprava v Plusíkově
 • Najdi příklad
 • používá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
 • hledá další řešení
Aplikace
Abakostky
Abakarty
Desková hra
Abaku kameny
 • Loterie
 • Abaxeso
 • Kostkový čtverec
 • Přerovnej kameny
 • Vyměň kameny

Jak to děláme? Učíme děti číst čísla.

Číst umíme všichni. Písmenka P, E a S si bez jakýchkoliv pomocných znaků snadno spojíme do slova a okamžitě si vytvoříme i představu příslušného chlupatého štěkajícího čtvernožce.

Jak je to ale s čísly?

Pokud někde uvidíme napsané 24832, nejspíš přečteme jednotlivé číslice (dva, čtyři, osm, tři, dva), možná z nich složíme číslo (dvacet čtyři tisíc osm set třicet dva)… A co dál?

Pokud nedostaneme nějakou doprovodnou informaci (sleva, akce, …) okamžitě číslo zapomeneme. A obvykle ho vlastně ani pořádně nezačneme vnímat.

V matematice se nedokážeme obejít bez návodných, pomocných znaků – znamének operací, závorek, rovnítek. Neumíme se podívat na předchozí pětici čísel a okamžitě v ní vidět příklady 24+8=32, 24÷8=3, 4×8=32, 2×4=8, …

Nikdy jsme se to totiž nenaučili.

Ale co když je možné se od toho oprostit?

Co když jednoduše dáme dětem jen čísla bez početních znamének a řekneme jim, ať z nich složí nějaké příklady?

Ukažte dětem Abaku, začněte na základě metodiky využívat různé aktivity a zanedlouho se nestačíte divit: děti si začnou s čísly nadšeně hrát a záhy skládat příklady i z čísel kolem sebe – ať půjde o SPZ auta, údaj na dopravní značce nebo datum v kalendáři. Matematika se nenápadně propojí se světem kolem nich a stane se pro ně něčím zcela přirozeným.

Funguje to stejně jako čtení nebo jízda na kole – s Abaku se zkrátka naučíte počítat jednou provždy. A obdobně jako je schopnost čtení nezbytným předpokladem lásky k literatuře, schopnost počítat má největší podíl na postoji dítěte k celé matematice.