Chcete si od nás něco pořídit? Můžete využít šablony.
Připravili jsme pro vás stručný návod: Kde, co, jak.

Žádost o podporu je možné podávat od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019 prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz)

Minimální délka trvání projektu – 24 měsíců

Oprávnění žadatelé: ZŠ, Střediska volného času, školní družiny, školní kluby.

Minimální výše finanční podpory: 100 000 Kč

Maximální výše fin. podpory: pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);

Co je cílem podpory (týká se Abaku)

  1. Podpora společného vzdělávání (školní asistent, spec. pedagog, psycholog, doučování)
  2. 2. Podpora nových metod ve výuce (matem. gramotnost, metoda CLIL, rozvoj dovedností v ICT, využití metod výuky s použitím ICT)

Na co můžete čerpat prostředky – aktivity (týká se Abaku pomůcek a semináře)

  1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (seminář Abaku, také lze hradit suplování za pedagoga, který je na školení)
  2. Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem – př.: 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ, 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (potřebné pomůcky, doučování žáků, práce s nadanými žáky – kompletní nabídka Abaku)
  3. Projektová výuka (např.: pokud škola chce naučit Abaku projektově – nákup pomůcek, seminář)
  4. Zájmové kluby (př. Klub zábavné logiky a deskových her a s tím související pomůcky – kompletní nabídka Abaku)

Jak postupovat při podání žádosti a výběru aktivity

Podání žádosti o podporu je jednodušší, žadatelé nemusí sami definovat, jak budou vypadat jednotlivé aktivity jejich projektu. Žadatel si sestaví svůj projekt pouze pomocí výběru předem připravených aktivit („šablon“).

Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login2. Potom si žadatel povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude v dotazníkovém šetření vyhodnocena jako nejslabší.

Kromě této šablony povinně volí minimálně jednu šablonu rozvíjející oblast inkluzivního vzdělávání.

Každá šablona má stanovenu svou hodnotu/cenu. Cena šablony je stanovena na základě průzkumů hodnot mezd/platů, zboží atd., + počítá zároveň s případnými administrativními a režijními náklady stejně tak, jako s možností nákupu pomůcek ve vazbě na danou šablonu.

Škola/školské zařízení do své žádosti o podporu může vybrat jednu nebo více šablon aktivit v libovolném počtu tak, aby výsledná suma požadované podpory na projekt respektovala minimální a maximální možnou výši podpory a zároveň respektovala výsledky dotazníkového šetření.

Jak se dokládají výstupy a jejich plnění

Např. Klub zábavné logiky – vedená třídní kniha klubu, plán aktivit klubu, identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem pro minimálně dva žáky

Další informace a dotazy

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015296.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm
https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf

Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.